Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 november 2009

Venlose D66’ers in beweging

Nog maar een anderhalve week te gaan voordat Venlo zich naar de stembussen begeeft. D66Venlo zit, in het heetst van de strijd, niet stil. Onderstaand interview met Aad Sterk, nummer 5 op de kieslijst, wordt aanstaande woensdag gepubliceerd in het Tegels Dagblad. Ook aan Blerickse zijde hebben Jos Feller, tweede op de lijst en Ali Oruc (9) hun stem laten horen in De Blerickse Krant.

D66,  Tegelen e.o. en de verkiezingen van 18 november

De politieke partij D66 zet alles in het werk om, zoals vroeger, weer enkele zetels in de nieuwe gemeenteraad te veroveren. We spraken met Aad Sterk die vanuit “het Tegelse” jarenlang D66 in raadscommissies heeft vertegenwoordigd.

Wat heeft D66 aan onze burgers te bieden, en dan speciaal wat betreft de belangen van Tegelen, Belfeld en Veno-Zuid?

Laat ik beginnen te zeggen dat D66 een andere manier van politiek bedrijven nastreeft, namelijk een werkwijze waarbij de burger en zijn belangen voorop staat. Dat betekent dat voor ons niet beleidsplannen centraal staan, maar het aanbieden van concrete oplossingen voor actuele problemen, en die dan wel met het oog op de toekomst. Bij die oplossingen willen wij de burgers zoveel mogelijk betrekken. De overheid dient bij de planning het eindresultaat goed voor ogen te hebben. En daar gaat het toch geregeld mis. Wanneer we de resultaten zien van de herstructurering van het Tegels centrum, dan valt toch niet te ontkennen dat bijvoorbeeld de herinrichting van de Grotestraat niet datgene heeft opgeleverd wat verwacht werd. En wat wordt er verwacht van de verdere revitalisering van het “Hart van Tegelen” met Kerkstraat en Marktplein. Als dat op dezelfde wijze gebeurt, houden we ons hart vast!

Welke problemen verdienen extra aandacht?

Laat ik er een drietal noemen, maar er zijn er nog wel meer.

De aansluiting tussen Venlo-Zuid en Tegelen kan veel beter als de Gulicksebaan wordt doorgetrokken naar het centrum. Het is onbegrijpelijk dat daar niet eerder voor gekozen is. Het is toch onbegrijpelijk dat het drukke lokale verkeer vanuit Venlo naar het zuiden over slechts één verbindingsweg gaat.

Een ander soort problemen kennen  aandachtswijken als Op de Heide en Nieuw-Steijl. Daar moet hard gewerkt worden om tot schone en veilige buurten te komen waar drugsoverlast en onveiligheid bestreden dienen te worden. Extra voorzieningen zullen daar nodig zijn, zoals een centrum/gemeenschapshuis voor verenigingen en wijkactiviteiten, waar men de mogelijkheid heeft met overheid en medeburgers van gedachten te wisselen. Nederland “vergrijst” en daarom zijn die leefbare wijken noodzakelijk om zolang mogelijk te blijven wonen in buurt en wijk met die aangepaste voorzieningen. D66 ziet een extra taak voor de woningcorporaties in het kader van betaalbare levensbestendige sociale huurwoningen.

Dan is er nog de A74. D66 is voorstander dat die snelweg er komt, maar dat mag niet gaan ten koste van de volksgezondheid. D66 wijst daarom de Plateau-variant af, maar mocht die er toch komen, dan dient aan alle voorwaarden inz. lawaai, fijnstof, stikstofdioxide e.d. voldaan te zijn.

D66 is groot voorstander van inspraak voor de burgers. Hoe denkt men dat te bereiken?

 Voor bijv. het werk van de wijkraden en andere vormen van burgerparticipatie serieus te nemen. Zo steunt D66 het samen ontwikkelen van plannen in buurt, wijk of straat. Bij herstructurering of sloop van panden of wijken dient vooraf goed met de burgers gecommuniceerd te worden over het uitvoeren van de plannen, dus niet achteraf. De burgers en hun wijkraden weten immers het beste wat in hun gebied leeft. D66 gelooft in de eigen kracht en de eigen creativiteit van onze burgers en wil die ook zoveel mogelijk inzetten. De overheid dient daarvoor ook open te staan. Hoe dat het beste kan? In een aantal vergelijkbare steden heeft men voor de aandachtswijken een “eigen” wethouder, en D66 streeft ernaar dat ook in Groot-Venlo gebeurt. Is immers niet dikwijls het probleem dat binnen de gemeentelijke bureaucratie voor de normale burger moeilijk te achterhalen is bij wie bepaalde verantwoordelijkheden liggen? Wij pleiten voor een wijkwethouder die op bepaalde uren in de week in de “huiskamer van de wijk” bereikbaar is, liefst samen met vertegenwoordigers van politie, stadwachten en woningcorporaties. Dan is er direct contact met de burger mogelijk en kan de algemene afkeer van het typisch politieke gebeuren verminderd worden. Burgers willen concrete resultaten zien, geen beleidsplannen of oeverloze adviezen en discussies, maar oplossingen voor hun problemen.

Daarmee zijn we gekomen bij een onderwerp dat D66 na aan het hart ligt, nl. de strijd tegen de bureuacratie.

Inderdaad, D66 verzet zich tegen het ongebreidelde streven naar grootschaligheid want die leidt automatisch tot bureaucratie met lange lijnen, onduidelijkheid en tijdsverlies. D66 is de partij van “de menselijke maat” en dat geldt zeker voor alles wat met zorg te maken heeft. Laat me een voorbeeld noemen, nl. de mantelzorg. Velen onder ons die al jaren hun partner, kinderen of familieleden verzorgen lopen tegen bureuacratische regelgeving aan. Indicatieorganen groeien ten koste van het geld voor de werkelijke hulpverlening en beslissingstermijnen worden steeds verder opgerekt. D66 bepleit kleine clusters van buurtzorg waarmee snel en adequaat ingesprongen kan worden op problemen.

Tenslotte nog dit: u zet zich ook  al jaren in voor bepaalde vormen van recreatie. Hoe zijn daar de ontwikkelingen?

U heeft gezien hoe het Hertenkamp zich ontwikkeld heeft tot een mooi recreatiegebied. Dat gaat nog veel mooier en uitgebreider worden nu extra Essent-gelden beschikbaar zijn. Recreatie heeft in deze jachtige samenleving een belangrijke functie, of dat nu het wandelen in een natuurgebied of het vissen aan de Maas is, dit soort vormen van ontspanning verdienen ook gemeentelijke steun.