Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 27 maart 2010

Opmerkingen fractie van D66 bij de begroting 2010 van de Gemeente Venlo

Algemeen:

Deze begroting is nog niet echt een begroting van deze Raad. De kaders zijn vorig jaar door de oude raden van Venlo en Arcen en Velden gesteld en daarnaast heeft natuurlijk het coalitie convenant van VVD-CDA en PvdA veel imput gegeven.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

Wij zullen ons daarom in onze reaktie richten op een aantal speerpunten en ons in de naaste toekomst richten op een eerste echte eigen opgave, de kadernota 2011 en de input van de landelijke bezuinigingen waarover dan waarschijnlijk meer duidelijk zal zijn.

In de inleiding van deze programma begroting wordt ingegaan bij de sturing instrumenten en wordt nogal vaak gesproken over outcome en niet output. Opmerkelijk is dat er nadrukkelijk wordt vermeld dat outcome niet "afrekenbaar"is omdat de externe beïnvloeding te groot is. Een slecht begin en een conclusie die ik niet kan delen. Het College van B&W is ten allen tijde aanspreekbaar en afrekenbaar ( in de goede zin van het woord ) op de gepresenteerde cijfers en beleid en uitvoeringspunten. Of u het nu outcome of output noemt,: wanneer de uitkomsten niet adequaat zijn zullen wij u daarop aanspreken.

Bij programma 1: stad van actieve mensen wordt gesproken over de werkgelegenheid en de groei die lager is dan gemiddeld. Een van de negatieve factoren noemt u het niet voldoende beschikbaar hebben van gepaste woningen, speciaal in het hogere segment. Dit argument verbaasd mij omdat juist de afgelopen 10 jaar sterk is ingezet op dit segment met woningbouw in 2 fases aan de Groenstraat, het Maasveld in Tegelen en Steyl en plan Nieuw Stalberg. Zijn er dan toen verkeerde keuzes gemaakt of kunt u andere factoren aangeven waarom de groei van werkgelegenheid en vestiging in Venlo als woonplaats niet is toegenomen?

Positief is te noemen dat u de D66 visie onderschrift dat iedere burger een bijdrage kan en moet leveren aan economisch en maatschappelijk rendement. Dat doe je door het eigen initiatief van mensen te stimuleren: de stad investeert op die manier in haar inwoners. Ik ben benieuwd hoe u dat concreet gaat aanpakken gezien de reactie van wethouder Verheijen dat te veel inspraak en samenspraak met burgers leidt tot oeverloos geklets en dat de burger liever daadkracht ziet van bestuurders. Kan dhr. Verheijen uitleggen hoe hij die 2 botsende uitgangspunten in dit geval kan verbinden?

Met extra veel aandacht en interesse  hebben wij als D66 uitgekeken naar programma 2:

De innovatieve en excellente stad.

Want willen we met Venlo de slag maken naar een sterke stad in 2030 dan zal vanuit dit programma een hoop input moeten komen. En input moet dan zorgen voor output ( of outcome als dat woord u beter bevalt ).

Voor ons zijn de doelstellingen en de gewenste outcome te weinig inspirerend, te bescheiden en te abstract. Ik mis bv. de woorden creatieve industrie en multicultureel ondernemerschap.

Natuurlijk ligt de focus, met onze instemming, op kennis industrie in combinatie met C2C en voedsel technologie maar juist daarbij heb je ook de input van het multicultureel ondernemerschap en de creatievelingen nodig. Een flink deel van de studenten op onze middelbare en hoge scholen hebben die multiculturele achtergrond en kunnen toegevoegde waarde leveren aan innovatie.

De doelstellingen voor het HBO en Universitair onderwijs zijn ronduit teleurstellend. In 4 jaar tijd 2 nieuwe opleidingen naar Venlo halen en het totaal aantal studenten laten toenemen met nog geen 400 past niet in het beeld dat wij in gedachten hebben. Kan de wethouder aangeven welke redenen hij heeft voor deze bescheiden opstelling, zo kennen we hem n.l. niet? Is het gebrek aan geld, geef dat dan aan, Wilt u meer ruimte om verder te kijken dan Nederland? Geef dat aan. Wij willen graag met u meedenken hoe we dit kunnen verbreden naar in onze ogen een meer wenselijk maar altijd nog reëel output van 4 opleidingen en 1000 studenten. Afhankelijk van de antwoorden van de wethouder denken wij erover om hiervoor een motie of amendement in te dienen.

Bij programma 3, Centrum Euregio, is de positionering van Venlo in de Euregio aan de orde.

Uit ervaring weet ik dat al 25 jaar geleden onze Duitse buren dachten dat Venlo een stad met meer dan 200.000 inwoners was. Dat was de uitstraling van toen en pratende met Duitse bezoekers ook nu nog. Dat imago is dus alvast binnen. Hoe dit nu te vertalen naar positieve input en mogelijkheden voor economische ontwikkeling en samenwerking met nadruk ook op gebied van hoger onderwijs?

Wat zijn dan onze stakeholders die een bepalende rol moeten spelen en zijn we in staat om de Duitse steden Krefeld, Monchen Gladbach en Duisburg ( over Dusseldorf hoeven we niet eens te praten ) te evenaren en de rol als centrum stad ook over de grens af te dwingen. Ik mis hiervoor concrete gedachten en voorstellen. Willen we hier echt vooruitgang boeken is een andere aanpak wenselijk.

Ik wil daarom pleiten om een taskforce Euregio in stellen met echte decisionsmakers uit de regio Venlo en de Niederrhein, mensen uit de praktijk die bewezen hebben in deze euregio van wanten te weten en leading zijn. Graag een reactie van de wethouder.

Bij programma 4, de Veelzijdige stad in het Groen

Kunnen we ons bij veel zaken aansluiten. Natuurlijk blijven en binnen kernen en wijken altijd wensen over voor extra voorzieningen en aanpassingen. Toch mag Venlo trots zijn op de al bereikte resultaten en de uitkomsten die bevestigd worden in de Stadspeiling.

Belangrijk is nu om duidelijk te krijgen hoe je de burger meer betrekt, invloed geeft en laat participeren in de ontwikkelingen in zijn  / haar wijk. Actieve burgerparticipatie, ontdaan van onnodig bureaucratisch handelen zorgt voor betrokkenheid, praktische invulling,draagvlak en inzet. De burgers zijn dan geen klant van de gemeenten maar partner. Invulling van die actieve burgerparticipatie kan op veel manieren. Het klassieke wijkoverleg met een wijkraad heeft in onze ogen niet de maximale output gebracht. Kijk eens rond wat er op andere plekken al gebeurd en zorg dat er voor alle beleid en uitvoering plannen een participatie traject standaard bij de procedure wordt betrokken. Benoem een aantal participatie adviseurs die zowel intern als extern de eerste contactpersonen kunnen zijn. Rekruteer die vooral uit bestaande mensen die zich al bezig houden met communicatie en advies en die de mensen en de omgeving al kennen. Geen nieuwe functionarissen dus.

Bij het Programma dienstverlening worden vele woorden gewijd aan de organisatie, haar partners en het bestuur.

Opvallend is dat het woord Gemeenteraad nergens valt. Hebben wij dan zelf geen ambities?

Ook het College van B&W komt nauwelijks aanbod.

Hebben wij samen als bestuur van de stad niet meer te melden en durven wij ons niet kwetsbaarder op te stellen  door ook te benoemen wat wij als outcome of output willen zien voor de werkzaamheden die wij als bestuur verrichten.

Politiek is mensenwerk en over 4 jaar zijn de inwoners van Venlo , dan weer als kiezer aan zet. Moeten wij niet uitspreken dat wij ervoor gaan zorgen dan dan weer meer dan 50 % naar de de stembus of stemcomputer gaat?   Dat Venlonaren raadsleden bij naam kunnen noemen en weten waar hij of zij voor staat en van welke partij ze lid zijn en dat de wethouders bekend en gezien worden als belangrijke bestuurders van de stad, naast de burgemeester die over het algemeen  de bekendste bestuurder is? Ik ben benieuwd wat mijn collega's in de raad en achter de bestuurstafel hiervan denken. Gaan we daar nu al wat aan doen of geven we onszelf de opdracht om ervoor te zorgen dat in de begroting van 2011 ook afrekenbare zaken over onszelf staan ?

Fractievoorzitter:

Frans Aerts