Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 9 augustus 2009

D66: Een uur gratis parkeren straks in nieuwe centrum Blerick

 

Kortgeleden heeft D66 aangekondigd deel te nemen aan de Raadsverkiezingen van 18 november aanstaande. De partij doet het goed in de landelijke prognoses, maar hoe staat het met de plaatselijke verwachtingen? Wat kan D66 voor de Blerickse burgers betekenen? Daarover spraken wij met Jos Feller, plvv voorz. D66Venlo, en binnen die partij contactpersoon voor Blerick e.o.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />Een interview met Jos Feller (Blerickse krant 1 mei 2009)

Waarom doet D66 mee aan de verkiezingen?

Allereerst het volgende in algemene zin: wij willen graag dat het sociaal-liberale geluid weer gaat klinken in de Venlose gemeenteraad. Zeker nu de politieke tegenstellingen steeds scherper worden uitgesproken, is er behoefte aan het genuanceerde alternatief dat D66 biedt. Dat betekent immers dat van de ene kant aan de burgers alle ruimte en steun wordt gegeven om zelf initiatief te ontplooien en zicht te ontwikkelen, maar dat van de andere kant de overheid zorg draagt voor een verantwoord sociaal kader, met name ten aanzien van een aantal basisvoorzieningen (inkomen, werkgelegenheid, onderwijs, zorg, cultuur en recreatie).

Hoe uit zich dat in de gemeentepolitiek?

Door als basis de ‘menselijke maat’ te nemen. Om een voorbeeld te noemen: D66 is geen voorstander van een centralistische overheid die alles bepaalt en gelijkschakelt. Zo streven wij ernaar dat stadsdelen zoals Blerick, Tegelen, Arcen enz. zoveel mogelijk hun eigenheid kunnen bewaren, dat er naar hen geluisterd wordt, dat zij maximale inspraak hebben. Om een voorbeeld te noemen: niet overal moet eenzelfde parkeerbeleid gevoerd worden, maar moet gekeken worden naar de lokale omstandigheden.

Om bij dat voorbeeld te blijven, wat betekent dat voor Blerick?

In elk geval dat opnieuw onderhandeld zal moeten worden over voornemen van het zittend college om straks, als de parkeergarage klaar is, in de hele kern van Blerick betaald parkeren in te voeren. Het is immers tijdens een drukbezochte inspraakbijeenkomst gebleken dat onze burgers dat niet willen. Het voorstel van D66 is om in elk geval ’s morgens één uur parkeren gratis te maken. Dat biedt voldoende gelegenheid om de kleine inkopen te doen en voorkomt dat nog meer burgers uitwijken naar de gratis parkeerplaatsen bij de grote koopcentra in de regio. Onze keuze heeft zo ook te maken met het leefbaar houden van ons Blericks winkelhart. En het compenseren van een uur verlies parkeergelden zou voor de gemeente geen echt probleem hoeven te zijn.

Hoe staat het verder met de ontwikkelingen in Blerick?

Er is al het nodige bereikt en daar kunnen we trots op zijn. Maar het moet doorgaan. Zo zijn er al concrete (zoals Gieterijweggetje) en minder-concrete (zoals Evenementencentrum/VVV-stadion) plannen ontwikkeld die door D66 worden ondersteund. Zeker in tijden van economische teruggang hebben die een positieve invloed op de werkgelegenheid.

U bent zelf jarenlang lid geweest van de gemeentelijke raadscommissie voor o.a. financiën. Hoe moet dat allemaal betaald worden?

De overheid, en zeker ook de gemeente, heeft de taak zorgvuldig om te gaan met het belastinggeld van de burgers. Daarom is het ook zinvol om wel degelijk rekening te houden met de gevoelens en opvattingen van de burgers. Daarnaast zal de gemeente steeds meer moeten overlaten aan het particulier initiatief, aan privaat-publieke samenwerkingsverbanden en zeker ook aan de woningstichtingen. Die laatste hebben immers bewezen schitterende projecten te kunnen realiseren. Men denken aan wat Antares en Venlo-Blerick de laatste jaren tot stand hebben gebracht, niet alleen wat betreft (sociale) woningbouw, maar zeker ook sociaal en cultureel gebied. Wel vindt D66 dat naarmate de overheid meer uit handen geeft, het toezicht ook stringenter moet worden om chaos en misbruik, zoals bij een aantal banken, onderwijs- en zorginstellingen, te voorkomen.

D66 heeft aan de wieg gestaan van de zgn. wijkontwikkeling. Wat vindt u van de resultaten tot nu toe?

De leefbaarheid van de stad en dorp wordt mede bepaald door wat er in de wijken mogelijk is. Het Grote Steden Beleid (GSB) heeft ertoe bijgedragen dat er aandacht en geld naar wijken, naar stadsdelen is gegaan. CSB is ook een handvat om opvang en integratie van “nieuwe Nederlanders” te bevorderen. Gemeenschapshuizen in een wijk spelen daarbij een belangrijke rol. Daarom willen wij alles in het werk zetten om te voorkomen dat gemeenschapshuizen als Muspelheim en Op de Heide definitief gesloten worden.

Tenslotte: u pleit ervoor meer burgers bij de politiek te betrekken. Hoe wilt u dat bereiken?

Door open te staan voor nieuwe, ook jonge mensen die zich aangesproken voelen door de sociaal-liberale visie van D66, door als partij open te staan voor talent, visie en tolerantie. Een speciaal beroep doen we daarbij op vrouwen die, helaas ook in Blerick, totnogtoe bij alle partijen zo ondervertegenwoordigd zijn.

Contact opnemen kan via onze website: www.d66venlo.nl