Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 27 november 2019

D66: Aan de slag voor een groener Venlo!

D66 wil dat de gemeente in 2020 aan de slag gaat met het vergroenen van Venlo. Daarom stelde de fractie vandaag de volgende vragen aan het college van B&W:

Geacht college,

Hevige buien met extreme regenval in korte tijd, periodes van droogte, hitterecords die worden gebroken: de signalen dat ons klimaat verandert zijn niet meer te ontkennen.

Een belangrijke maatregel om die gevolgen van klimaatverandering beter te kunnen opvangen is een forse vergroeningsslag van zowel de openbare ruimte als de tuinen van inwoners.

Elke vierkante meter steen die vandaag wordt vervangen door groen helpt. Het water kan weer in de bodem zakken, de temperatuur in de stad wordt getemperd, fijnstof wordt afgevangen, insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren vinden weer een leefgebied, verbetert het bodemleven en mensen voelen zich prettiger en gezonder.

Wat D66 betreft doen we dat onder het motto: stenen eruit, plantje erin.

Daarover heeft de fractie van D66 Venlo de volgende vragen aan het college.

  1. Is het college het met D66 eens dat er nog grote slagen te maken zijn als het gaat om het vergroenen van de openbare ruimte? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke projecten om de openbare ruimte te vergroenen staan in 2020 op stapel?
  2. Indien u het met de fractie van D66 eens bent dat er nog slagen te maken zijn als het gaat om vergroening, bent u het dan ook met de fractie van D66 eens dat het goed zou zijn heldere indicatoren te hanteren om inzichtelijk te krijgen of de aanpak om te vergroenen succesvol is? Zo ja, zou daarvoor bijvoorbeeld ‘het aantal vierkante meter stenen in de gemeente’ dat verwijderd is een goede indicator zijn?
  3. Een groot deel van de oppervlakte van onze gemeente is geen openbare ruimte, maar eigendom van particulieren. Het vergroenen van die ruimte is lastiger te realiseren. Welke maatregelen neemt het college om inwoners te stimuleren om tuinen te vergroenen?
  4. Verschillende gemeenten en provincies werken samen met Stichting Steenbreek om inwoners te helpen de tuin te vergroenen. Schoolpleinen, openbare ruimte en tuinen worden in Operatie Steenbreek samen met inwoners vergroend. Door het samenwerken aan een groene omgeving, wordt ook de sociale cohesie en wijken en straten versterkt. Is het college bekend met Operatie Steenbreek?
  5. De gemeente Venlo is (nog) geen partnergemeente van Stichting Steenbreek. Is het college bereid om in gesprek te gaan met deze stichting om te kijken of aansluiting bij Steenbreek een optie voor Venlo zou kunnen zijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid de gemeenteraad een terugkoppeling te geven van de mogelijkheden die u ziet voor Stichting Steenbreek in Venlo?